Lista niezbędnych dokumentów i informacji


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

 1. Dowód osobisty właściciela i współwłaściciela.
 2. Jeżeli właścicielem jest firma potrzebny jest KRS lub wpis do ewidencji.
 3. Polisa własna uszkodzonego mienia.
 4. Akt własności/notarialny uszkodzonego mienia lub oświadczenie kto jest właścicielem uszkodzonego mienia.
 5. Zestawienie poniesionych strat.
 6. Oświadczenie spisane ze sprawcą lub notatka policji (w przypadku braku notatki, TU o nią wystąpi).
 7. Numer rachunku bankowego lub upoważnienie dla osób trzecich do odbioru odszkodowania.
 8. Załącznik zgłoszenia szkody, który dostępny jest na stronie internetowej www.gothaer.pl lub technik będzie miał przy sobie podczas oględzin.


Niezbędne dokumenty

 Poniżej znajduje się lista informacji, o które zapyta Cię konsultant jeżeli będziesz zgłaszał szkodę telefonicznie lub pocztą tradycyjną.
Numer zgłoszenia szkody otrzymasz podczas rozmowy z konsultantem lub za pośrednictwem e-mail / sms.
 

INFORMACJE

 1. Data, godzina i miejsce zdarzenia
 2. Numer polisy sprawcy (jeśli szkoda nie powstała z Państwa winy)
 3. Numer polisy własnej (w przypadku szkód zgłaszanych z własnego ubezpieczenia )
 4. Dane osobowe Właściciela ( PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub REGON )
 5. Dane teleadresowe
 6. Okoliczności zaistnienia zdarzenia
 7. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
 8. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
 9. Rodzaj uszkodzonego mienia, marka, typ itp.
 10. Szacunkowa wartość powstałych strat

Niezbędne dokumenty