Lista niezbędnych dokumentów i informacji


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆPRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

 1. Dowód osobisty właściciela i współwłaściciela.
 2. Jeżeli właścicielem jest firma potrzebny jest KRS lub wpis do ewidencji.
 3. Dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie z Urzędu Komunikacji o zapisach zawartych w dowodzie rejestracyjnym.
 4. Numer rachunku bankowego lub upoważnienie dla osób trzecich do odbioru odszkodowania.
 5. Załącznik zgłoszenia szkody, który dostępny jest na stronie internetowej www.gothaer.pl lub technik będzie miał przy sobie podczas oględzin.
 6. Zaświadczenie z policji w przypadku , gdy nastąpiła kradzież częściowa i/lub akt wandalizmu.


  Niezbędne dokumenty


Poniżej znajduje się lista informacji, o które zapyta Cię konsultant, jeżeli będziesz zgłaszał szkodę telefonicznie lub pocztą tradycyjną.
Numer zgłoszenia szkody otrzymasz podczas rozmowy z konsultantem lub za pośrednictwem e-mail / sms.

INFORMACJE

 1. Data, godzina i miejsce zdarzenia
 2. Numer rejestracyjny sprawcy szkody (jeśli szkoda nie powstała z Państwa winy)
 3. Numer rejestracyjny Państwa pojazdu ( pojazdu poszkodowanego)
 4. Numer polisy OC sprawcy szkody (jeśli szkoda nie powstała z Państwa winy)
 5. Numer polisy AC (w przypadku szkód zgłaszanych z polisy AC)
 6. Dane osobowe poszkodowanego (PESEL, seria i numer dowodu osobistego)
 7. Dane teleadresowe poszkodowanego
 8. Dane osobowe kierowcy pojazdu (PESEL, seria i numer dowodu osobistego) – jeżeli pojazd był w ruchu
 9. Okoliczności zdarzenia
 10. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
 11. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
 12. Marka pojazdu poszkodowanego
 13. Rodzaj uszkodzeń pojazdu poszkodowanego
 14. Miejsce postoju pojazdu poszkodowanego (celem wykonania oględzin)

Niezbędne dokumenty